Gebruiksvoorwaarden OcéMuseum-Website

LEES DIT DOCUMENT VOORDAT U DE OCÉMUSEUM-WEBSITE BEZOEKT. DOOR TOEGANG TE NEMEN TOT DE OCÉMUSEUM-WEBSITE, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN. ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET.

 1. Aanvaarding algemene voorwaarden
 2. Cookie-informatie
 3. Gebruik
 4. Disclaimer
 5. Aansprakelijkheid
 6. Handelsmerk
 7. Toepasselijk recht
 8. Auteursrecht

 

 1. Acceptatie van algemene voorwaarden

Stichting Océ Heritage (“Océ”) verstrekt deze website (“OcéMuseum-Website”) aan u op basis van de volgende algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”). Door toegang te nemen tot een pagina op de OcéMuseum-website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door De Stichting worden bijgewerkt door de bijgewerkte Algemene voorwaarden te publiceren op de OcéMuseum-website zonder voorafgaande afzonderlijke kennisgeving aan u. U moet de Algemene voorwaarden raadplegen telkens wanneer u de OcéMuseum-website bezoekt om te controleren op updates.

 1. Cookie-informatie

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden in uw interacties met Océ en op onze website. U gaat akkoord met ons gebruik van cookies op uw apparaat door onze website te blijven gebruiken. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

 1. Gebruik

Alle materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, muziek, geluid, foto’s, grafische afbeeldingen, video, compilaties van gegevens, digitale downloads en software) en tenzij gespecificeerd of materiaal van derden waarnaar wordt gelinkt en / of waarnaar wordt verwezen op de OcéMuseum-website ( “Materialen”) zijn eigendom van De Stichting en zijn zakenpartners en worden beschermd door nationale en internationale auteursrechtwetten.

Auteursrechten van materialen van derden zijn onderworpen aan de rechtsgebieden die worden vermeld op de website van derden.

Océ machtigt u om het materiaal alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden; op voorwaarde dat u op enigerlei wijze het werk van de Materialen niet wijzigt of maakt, of deze voor publieke of commerciële doeleinden vermenigvuldigt of openbaar maakt, uitvoert, distribueert of anderszins gebruikt. Elk gebruik van de materialen op een andere website of netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook is verboden.

Als u de materialen buiten het bereik wilt gebruiken zoals hierboven geautoriseerd, moet u voorafgaande goedkeuring verkrijgen van de betreffende auteursrechteigenaren of licentiegevers van dergelijke materialen, zoals De Stichting, haar zakelijke partners of anderen.

Als u rechtstreeks een gedeelte van de inhoud in gedrukt materiaal zoals tijdschriften wilt citeren, neem dan contact op met de Webmaster voor toestemming op privacy@oce.com.
Als u een deel van het materiaal op cd of andere media wilt publiceren, geef dan aan welk deel van het materiaal u wilt publiceren.

U verbindt zich ertoe om geen andere materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video, gegevenscompilaties, digitale downloads en software) te plaatsen of te verzenden via de OcéMuseum-website die redelijkerwijs mogelijk zijn of zouden kunnen zijn. worden uitgelegd als: (i) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, beledigend, vatbaar voor rassenhaat, discriminatoir of godslasterlijk; (ii) in strijd met een verplichting van vertrouwen of privacy of een handelsgeheim; (iii) inbreuk maken op de eigendomsrechten van een derde partij of waarvoor u niet alle benodigde licenties en / of goedkeuringen hebt verkregen; of (iv) het overtreden van enige andere wet.

U stemt er ook mee in om andere materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, muziek, geluid, foto’s, grafische afbeeldingen, video, gegevenscompilaties, digitale downloads en software) die redelijkerwijs redelijkerwijs kunnen zijn, via de OcéMuseum-website te verzenden naar of te verzenden gehouden om gedrag te vormen of aan te moedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wetgeving van elk land of andere bevoegde autoriteit, of inbreuk zou maken op de rechten van derden die in enig deel van de wereld uitvoerbaar zijn .

De Stichting behoudt zich het recht voor om materiaal van de OcéMuseum-website te verwijderen wanneer het redelijkerwijs vermoedt dat dergelijk materiaal door deze sectie 4 is verboden of anderszins ongepast is.

Niettegenstaande het voorgaande erkent u dat De Stichting geen controle heeft over inhoud op de websites die door andere gebruikers worden aangeboden, noch is het van plan om de inhoud van deze websites te controleren om de nauwkeurigheid, geschiktheid of overeenstemming met de principes in deze Algemene voorwaarden te garanderen.

U mag geen andere websites die onfatsoenlijk of ongepast zijn naar de OcéMuseum-Website linken en u moet onmiddellijk elke link verwijderen als De Stichting dit naar eigen inzicht verzoekt.

U stemt ermee in De Stichting en haar gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen voor elke claim, eis, verlies of schade die is geleden als gevolg van schending van deze gebruiksvoorwaarden.

De Stichting geeft geen toestemming voor het gebruik van materiaal van derden voor persoonlijk en / of niet-commercieel gebruik. Autorisatie voor het gebruik van materialen van derden blijft uitsluitend bij de relevante derde partij.

 1. Disclaimer

De Stichting sluit hierbij alle garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit met betrekking tot de levering of vermeende levering van, het niet leveren of vertragen van het leveren van een dienst in verband met de OcéMuseum-Website, de Materialen ervan of dat de OcéMuseum-Website nauwkeurig, volledig of up-to-date is. datum, die mogelijk maar voor dit Artikel 4 effect heeft tussen Océ en u, of anderszins zou worden geïmpliceerd in of opgenomen in deze Algemene Voorwaarden of enig onderpandcontract, hetzij door statuten, gewoonterecht of anderszins.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u de OcéMuseum-website op eigen risico gebruikt en dat De Stichting niet garandeert dat de OcéMuseum-website aan uw vereisten voldoet of dat de OcéMuseum-website ononderbroken, foutloos of veilig is. Materiaal, inhoud of diensten die worden aangeboden via de OcéMuseum-website of in verband met de OcéMuseum-website door De Stichting worden gedaan op een “AS IS” en op een “ZOALS BESCHIKBAAR” basis en De Stichting doet geen toezeggingen of onderschrijving van welke aard dan ook, hetzij of impliciet, met betrekking tot de OcéMuseum-website, voor de inhoud of services die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn gemaakt in verband met deze OcéMuseum-website. De Stichting behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud of services die worden aangeboden als onderdeel van de OcéMuseum-website te wijzigen of in te trekken.

 1. Aansprakelijkheid

De Stichting, enige andere partij (al dan niet betrokken bij het maken, produceren, onderhouden of leveren van deze OcéMuseum-website) en een van De Stichting’s gelieerde ondernemingen en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen, sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor enige hoeveelheid of soort verlies of schade die kan resulteren in u of een derde (inclusief maar niet beperkt tot enig direct, indirect, bestraffend of vervolgschade of schade, of enig verlies aan inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met zakelijke onderbreking, en of deze is gelegen in onrechtmatige daad (inclusief zonder beperking nalatigheid), contract of anderszins in verband met deze OcéMuseum-website en / of het materiaal op welke manier dan ook of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid om te gebruiken of de resultaten van gebruik van deze OcéMuseum-website, websites gelinkt aan deze OcéMuseum-website of het materiaal op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die u kunnen infecteren computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen vanwege uw toegang tot, gebruik van of het browsen op deze OcéMuseum-website of het downloaden van materiaal van deze OcéMuseum-website of websites die zijn gekoppeld aan deze OcéMuseum-website. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

De Stichting is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de inhoud en advieswaarde van informatie van derden waarnaar wordt gelinkt en waarnaar wordt verwezen op de OcéMuseum-website. De links en referentie worden alleen ter informatie aangeboden. De Stichting heeft geen controle over de inhoud van deze sites van derden en sluit alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elke hoeveelheid of soort verlies of schade die kan resulteren in het gebruik van deze informatie voor u of een derde partij. Niets in deze Algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van De Stichting uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid; (ii) fraude; of (iii) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijk recht.

 1. Handelsmerk

U mag op geen enkele manier de handelsmerken of logo’s van OcéMuseum of Canon weergeven of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Océ of Canon.

 1. Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Geschillen die ontstaan ​​in verband met deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

 1. Auteursrechten

Copyright © Océ Museum 2022. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om enig materiaal op de OcéMuseum-website te kopiëren, opnieuw te verdelen, opnieuw te publiceren of te wijzigen, of in daaropvolgende ondersteuning zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Stichting.