(for English and German scroll down, please)

Maak op 21 en 22 mei kennis met het volledig vernieuwde Océ Museum

In het weekend van 21 en 22 mei 2022 opent het Océ Museum in Venlo na een intensieve verbouwing weer haar deuren. Naast de iconische, grijsgroene kopieerapparaten word je verrast door een explosie aan kleurrijke verhalen die de hele geschiedenis van het roemrijke Océ vertellen. Bezoekers zijn tussen 13.00- 17.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de tentoonstelling ‘Beleef de 7 verhalen van Océ’. De entree is gratis en aanmelden is niet nodig.

Zeven thematische verhalen

Het Océ Museum is er in geslaagd om de huidige, innovatieve producten te koppelen aan het rijke erfgoed uit het verleden dat teruggaat tot 1877. In zeven thematische verhalen worden de bezoekers meegenomen op een reis door de tijd. Van boterkleursel tot kopiëren en uiteindelijk het printen van de wereld.

Het bedrijf Océ groeide in anderhalve eeuw uit tot een wereldleider in hightech printsystemen. Op het hoogtepunt is het Nederlandse Océ actief in meer dan tachtig landen en werken er wereldwijd ruim 20.000 mensen. In 2009 wordt het toenmalige Océ onderdeel van de Canon Groep en in 2020 verandert de naam in Canon Production Printing. Ook de belangrijke culturele en economische rol die het bedrijf heeft gespeeld in de regio komt uiteraard aan bod in het museum.

Het verrassende verhaal achter het ‘Joodse Bruidje’

Naast informatiebeschrijvingen bij uiteenlopende apparaten, zelfs enkele historische exemplaren van oprichter Lodewijk van der Grinten, biedt het museum een nagebouwde apotheek en een honderdjarig blauwdruk lichtraam. Na een duik in de historie maak je ook kennis met meer recente technische innovaties. Bekijk bijvoorbeeld een 2.5D wandprint in hoge en lage resolutie van het beroemde schilderij het ‘Joodse Bruidje’.

Er gaat een verrassende wereld schuil achter het hightechbedrijf dat Océ geworden is. Hoe zijn innovaties tot stand gekomen? Welke ontwikkelingen lagen eraan ten grondslag? Was er een wetenschapper met een geniaal inzicht? Met al die verhalen maakt het Océ Museum het hightech verhaal echt interessant.

Océ Museum

Het Océ Museum is in 1982 door oud-medewerkers van Océ opgericht. Eerst werden uiteenlopende apparaten verzameld, maar nadat het toenmalige Océ onderdeel werd van de Canon Groep, is besloten de historie van het bedrijf in het museum onder te brengen. Momenteel werken er 45 vrijwilligers en beschikt het Océ Museum over een groot archief waarin de historie van het bedrijf is vastgelegd. Hierdoor worden de ontwikkeling van de producten en organisatie in een groter perspectief geplaatst. Je ziet niet alleen de apparatuur, maar ook de ontwikkeling van de techniek en de groei van het bedrijf in het licht van de veranderende wereld.

Praktische informatie

Zelf ervaren hoe het kleine ambachtelijke boterkleursel bedrijf van Lodewijk van der Grinten uit 1877 het geschopt heeft tot de hightech multinational? Kom naar het openingsweekend op 21 en 22 mei of plan je bezoek op www.ocemuseum.nl.

Ter plaatse is voldoende (gratis) parkeergelegenheid beschikbaar. Het adres is St.Urbanusweg 43 (poort 35).

English

Experience the completely renovated Océ Museum on 21 and 22 May

 

In the weekend of 21 and 22 May 2022, the Océ Museum in Venlo will open its doors again after an intensive renovation. In addition to the iconic, grey-green copiers, you will be surprised by an explosion of colorful stories that tell the entire fascinating history of Océ. Visitors are welcome between 13.00 and 17.00 to take a look at the exhibition ‘Experience the 7 stories of Océ’. Admission is free and registration is not required.

Seven thematic stories

The Océ Museum has succeeded in linking the current, innovative products to the rich heritage from the past that dates back to 1877. In seven thematic stories, visitors are taken on a journey through time. From butter coloring to copying and finally printing the world.

In a century and a half, the Océ company grew into a world leader in high-tech printing systems. At its peak, the Dutch Océ was active in more than eighty countries and employed more than 20,000 people worldwide. In 2009 the then Océ became part of the Canon Group and in 2020 the name changed to Canon Production Printing. The important cultural and economic role that the company has played in the region is of course also addressed in the museum.

The surprising story behind the ‘Jewish Bride’

In addition to informative descriptions for various system, even some historic copies of founder Lodewijk van der Grinten, the museum offers a replicated pharmacy and a hundred-year old blueprint light window. After a dive into history, you will also become acquainted with more recent technical innovations.

For example, view a 2.5D wall print in high and low resolution of the famous painting the ‘Jewish Bride’.

There is a surprising world hidden behind the high-tech company that Océ has become. How did innovations come about? What developments drive the heritage? Was there a scientist with a ingenious insight? With all those stories, the Océ Museum makes the high-tech story totally fascinating.

Oce Museum

The Océ Museum was founded in 1982 by former Océ employees. At first, various copying systems were collected, but after Océ became part of the Canon Group, it was decided to house the company’s history in the museum. Currently 45 volunteers work there and the Océ Museum has a large archive in which the history of the company is recorded. This puts the development of the products and organization in a larger perspective. You see not only the equipment, but also the development of the technology and the growth of the company in the light of the changing world.

Practical information

Want to experience for yourself how the small butter coloring company of Lodewijk van der Grinten from 1877 grew nto the high-tech multinational? Come to the opening weekend on 21 and 22 May or plan your visit at www.ocemuseum.nl.

Sufficient (free) parking is available on site. The address is St.Urbanusweg 43 (gate 35).

Deutsch

Lernen Sie am 21. und 22. Mai das komplett renovierte Océ Museum kennen

Am Wochenende des 21. und 22. Mai 2022 öffnet das Océ Museum in Venlo nach intensiver Renovierung wieder seine Pforten. Neben den ikonischen, graugrünen Kopierern werden Sie von einer Explosion farbenfroher Geschichten überrascht, die die gesamte Geschichte der glorreichen Océ erzählen. Besucher sind zwischen 13.00 und 17.00 Uhr willkommen, um einen Blick in die Ausstellung ‘Erleben Sie die 7 Geschichten von Océ’ zu werfen. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sieben thematische Geschichten

Dem Océ Museum ist es gelungen, die aktuellen, innovativen Produkte mit dem reichen Erbe aus der Vergangenheit bis ins Jahr 1877 zu verbinden. In sieben thematischen Geschichten werden die Besucher auf eine Zeitreise mitgenommen. Vom Butterfärben über das Kopieren bis hin zum Drucken der Welt.

In anderthalb Jahrhunderten hat sich das Unternehmen Océ zu einem weltweit führenden Anbieter von Hightech-Drucksystemen entwickelt. Zu Spitzenzeiten ist die niederländische Océ in mehr als 80 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter. 2009 wird die damalige Océ Teil der Canon Gruppe und 2020 wird der Name in Canon Production Printing geändert. Die wichtige kulturelle und wirtschaftliche Rolle, die das Unternehmen in der Region gespielt hat, wird natürlich auch im Museum thematisiert.

Die überraschende Geschichte hinter der „Jüdischen Braut“

Neben Informationsbeschreibungen für verschiedene Geräte, sogar einige historische Kopien des Gründers Lodewijk van der Grinten, bietet das Museum eine nachgebaute Apotheke und ein hundertjähriges Blaupausen-Lichtfenster.

Nach einem Eintauchen in die Geschichte lernen Sie auch neuere technische Neuerungen kennen. Sehen Sie sich zum Beispiel einen 2,5D-Wandabzug in hoher und niedriger Auflösung des berühmten Gemäldes „Jüdische Braut“ an.

Hinter dem Hightech-Unternehmen, zu dem Océ geworden ist, verbirgt sich eine überraschende Welt. Wie sind Innovationen entstanden? Welche Entwicklungen liegen ihr zugrunde? Gab es einen Wissenschaftler mit einer genialen Einsicht? Mit all diesen Geschichten macht das Océ Museum die Hightech-Geschichte wirklich interessant.

Océ Museum

Das Océ Museum wurde 1982 von ehemaligen Océ-Mitarbeitern gegründet. Zunächst wurden verschiedene Geräte gesammelt, doch nachdem die damalige Océ Teil der Canon Gruppe wurde, entschied man sich, die Firmengeschichte im Museum unterzubringen. Derzeit arbeiten dort 45 Freiwillige und das Océ Museum verfügt über ein großes Archiv, in dem die Geschichte des Unternehmens festgehalten ist. Dies rückt die Entwicklung der Produkte und der Organisation in eine größere Perspektive. Sie sehen nicht nur die Ausrüstung, sondern auch die Entwicklung der Technologie und das Wachstum des Unternehmens im Lichte der sich verändernden Welt.

Praktische Information

Möchten Sie selbst erleben, wie es die kleine handwerkliche Butterfärberei von Lodewijk van der Grinten aus dem Jahr 1877 zum Hightech-Multi geschafft hat? Kommen Sie zum Eröffnungswochenende am 21. und 22. Mai oder planen Sie Ihren Besuch auf www.ocemuseum.nl.

Ausreichend (kostenlose) Parkplätze sind vor Ort vorhanden. Die Adresse lautet St.Urbanusweg 43 (Tor 35).

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen